Naše poskytované služby

Inženýrská činnost a další služby

Inženýrská a poradenská činnost v investiční výstavbě

Zajištění povolení staveb (územní souhlas, územní rozhodnutí, ohlášení stavby, stavební povolení, povolení odstranění stavby, změny využití území) a stanovisek dotčených orgánů státní správy a vlastníků inženýrských sítí.

Konzultace s klientem při plánování investice.

Rozpočty staveb a odhady investičních nákladů staveb

Dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Průkazy energetické náročnosti budov (PENB) a energetické audity (EA)

PENB pro potřeby povolení nové budovy, při prodeji bytu či objektu od 1.1. 2013, při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2 (při ovlivnění její energetické náročnosti), při pronájmu domu či budovy od 1.1. 2013, při pronájmu bytu či ucelené části objektu od 1.1. 2016.

EA při čerpání veřejných financí.

Požárně bezpečnostní řešení staveb

Zpracování technické zprávy řešení stavby tak, aby byla v souladu s požárními normami a zajištění kladného stanoviska místně příslušného hasičského záchranného sboru.

Provádění autorských a technických dozorů

Autorský dozor – kontrola dodržení projektové dokumentace během stavby a řešení nově vzniklých technických problémů, které nebylo možné během zpracování projektu předpokládat.

Technický dozor – odborné vedení stavby a kontrola čerpání nákladů stavby.