Využijte nás!

Máme více než 20 leté zkušenosti na trhu a pomůžeme Vám v těchto oblastech:

  • Projektování staveb
  • Statika
  • Další služby

Novostavby, stavební úpravy, nástavby a přístavby administrativních budov, kulturních domů, škol, hotelů, bytových domů, rodinných domů.

Výrobní haly pro průmysl a zemědělství, skladovací haly, základy pod stroje a technologické celky.

Občanské, obytné, a průmyslové stavby (dotační tituly SFŽP ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, …).

Zpevněné plochy a parkoviště, humanizace sídlišť, dětské hříště, sportoviště, inženýrské sítě, přípojky, opěrné stěny.

Stavby občanské, obytné, průmyslové, zemědělské, inženýrské.

Posouzení při rekonstrukcích stávajících objektů, případně zhodnocení jejich stávajících stavů – zda je nutná demolice nebo statické zajištění.

Pro provedení nových zděných bytových jader, bourání otvorů do nosných nebo ztužujících stěn.

Zpracování prováděcí projektové dokumentace, která slouží jako podklad pro dílenskou dokumentaci výrobcům prefabrikovaných staveb.

Zajištění povolení staveb (územní souhlas, územní rozhodnutí, ohlášení stavby, stavební povolení, povolení odstranění stavby, změny využití území) a stanovisek dotčených orgánů státní správy a vlastníků inženýrských sítí.

Konzultace s klientem při plánování investice.

Dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

PENB pro potřeby povolení nové budovy, při prodeji bytu či objektu od 1.1. 2013, při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2 (při ovlivnění její energetické náročnosti), při pronájmu domu či budovy od 1.1. 2013, při pronájmu bytu či ucelené části objektu od 1.1. 2016.

EA při čerpání veřejných financí.

Zpracování technické zprávy řešení stavby tak, aby byla v souladu s požárními normami a zajištění kladného stanoviska místně příslušného hasičského záchranného sboru.

Autorský dozor – kontrola dodržení projektové dokumentace během stavby a řešení nově vzniklých technických problémů, které nebylo možné během zpracování projektu předpokládat.

Technický dozor – odborné vedení stavby a kontrola čerpání nákladů stavby.

.

© 2015 INPROS F-M. All rights reserved.